Onderzoek naar werkklimaat en organisatiecultuur

IPM, in opdracht van UNDP, Honduras

Idealiter toont een organisatie een dwarsdoorsnede van de maatschappij, om deze zoveel mogelijk te kunnen vertegenwoordigen in haar structuren en beheersorganen,maar dat is vaak (nog) niet het geval. Te dikwijls zien we nog organisaties met een sterk homogeen profiel: overwegend blank, een leeftijd vooral tussen 20 en 40, ofwel mannen (bestuursorganen) ofwel vrouwen (onderwijs, gezondheidssector) die domineren, verborgen discriminatie op vlak van geloof of geaardheid, enzovoort.

Er kan op verschillende manieren gewerkt worden rond diversiteit. Een voorbeeld waar Humanya mee het verschil heeft helpen maken:

"Een enquête rond organisatiecultuur en werkklimaat, in combinatie met interviews bij een steekproef van medewerkers binnen een overheidsorganisatie van 350 medewerkers peilde onder andere naar de mate waarin de organisatie rekening hield met verschillende aspecten van diversiteit: op vlak van aanwerving, op vlak van de invulling van functies op operationeel en beleidsniveau en op vlak van verloning. Daarnaast werd ook onderzocht of en op welke manier er binnen de organisatie gevallen van intimidatie voorkwamen (pesterijen op het werk of seksuele intimidatie), al dan niet gerelateerd aan diversiteit (op vlak van gender, leeftijd, handicap etc.). Met behulp van de resultaten werden aanbevelingen ontwikkeld voor de toekomst. Vooral voor de directie was het een eye-opener dat er nog steeds gevallen van pesterijen en intimidatie voorkwamen, en werden er op basis van dit inzicht onmiddellijk bepaalde maatregelen genomen."


Onderzoek naar werkklimaat en organisatiecultuur - Humanya