Met wie werken we?

We werken met alle organisaties die willen bijdragen aan een een meer duurzame, leefbare, menselijke en rechtvaardige wereld.  

Meer specifiek werken we met organisaties die structureel werken op thema's en strategieën gerelateerd aan 

 • ontwikkelingseducatie, 
 • duurzame (rurale) ontwikkeling, 
 • diversiteit (gender, geaardheid, handicap, leeftijd, achtergrond, religie etc.),
 • voedselzekerheid/voedselsoevereiniteit, 
 • mensenrechten, 
 • duurzame tewerkstelling,
 • gezondheid, 
 • beleidsbeïnvloeding/lobby & advocacy,
 • onderwijs en 
 • klimaat en milieu.

Organisaties waar we mee werken zijn o.a. NGO's (niet-gouvernementele organisaties), overheden (lokaal, regionaal, nationaal), openbare besturen en overheidsinstellingen, basisorganisaties uit het middenveld, vierdepijlerorganisaties, vakbonden, educatieve instellingen/trainingsinstituten, federaties e.a. netwerken of platforms, VN-agentschappen, etc.

Klanten in 2018 - 2019:

 • Provincie Vlaams-Brabant
 • ISVI/IFSI (erkend voor ontwikkelingssamenwerking binnen de vakbond ABVV)
 • AgriCord (een alliantie van 14 agri-agentschappen wereldwijd)
 • UNDP Honduras (VN-agentschap in Honduras)
 • De International American Development Bank, ism de Hondurese overheid (overheidsprogramma in Honduras)
 • CCI Italië (Centro de Cooperazione Internazionale)
 • Foncaba/Congodorpen (2 BE NGOs)
 • De federaties Ngo-federatie/ACODEV en Fiabel (NGO-federaties en federatie van Belgische en institutionele actoren)
 • Maatwerkbedrijf Werkhuizen MIN (voordien een Beschutte Werkplaats)
 • Dienst Bijzonder Evaluatie* (met HIVA als lead en ism DRIS Consult; *nog onder de naam Camino Consult) 
 • Belgische NGO's bijvoorbeeld het Consortium SIA (SOS Faim-Iles de Paix-Autre Terre); het Consortium Ensemble Avançons (Rotary for Development- Congodorpen-Foncaba- Benelux Afro Center BAC); BOS+; Trias, Djapo, VVOB


Waar werken we aan?

Werken aan een meer duurzame samenleving loopt niet altijd van een leien dakje. Maatschappelijke thema's vertalen zich in meestal complexe sociale processen, waar veel actoren bij betrokken zijn, waar de uitkomst onzeker is en niet zichtbaar op de korte termijn, waar medewerkers en partners het beste van zichzelf geven in omstandigheden die vaak niet ideaal zijn, en waar geen pasklare oplossingen en aanpakken bestaan die uit de kast kunnen worden gehaald waar en indien nodig.

Het is dan ook meer dan logisch dat organisaties continu zoeken naar een antwoord op vragen die zich in diverse situaties kunnen voordoen, zoals bijvoorbeeld:

Zijn we bezig met de juiste dingen?  

Andere vragen die hierbij aansluiten zijn:

 • Hoe weten we of we goed bezig zijn?
 • Hoe doen anderen het? Bestaan er benchmarks of goede praktijken om van te leren of door geïnspireerd te worden?
 • Hoe ontwikkel ik een Theory of Change? Hoe gebruik ik deze in de praktijk en hoe kan ik deze evalueren? 
 • Sluit onze strategie voldoende aan op wat er maatschappelijk leeft?
 • Sluit onze strategie aan op waar onze partners mee bezig zijn?
 • Zijn we niet met teveel of te verschillende zaken bezig?
 • Waar maken wij precies het verschil?
 • ...

Hoe bereiken we betere resultaten op korte termijn en impact op langere termijn? 

Vragen in het verlengde hierbij kunnen zijn: 
 • Hoe kunnen we onze interne processen beter laten aansluiten op ons inhoudelijk werk?
 • Hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk werken zonder dat dit een negatief effect heeft op de medewerkers (werkoverlast, burn-out,...)
 • Hoe kunnen we (in geval van personeel/partners in andere landen of verschillende locaties) onze medewerkers/partners zo goed mogelijk ondersteunen in het behalen van doelen en resultaten?
 • Hoe kunnen we komen tot 'echt' partnerschap zonder dat wij daarin domineren, sturen? 
 • Hoe kunnen we meer/beter/anders leren uit resultaten zodat dit een positieve invloed heeft op de toekomstige resultaten?
 • Hoe kunnen we bijdragen aan impact op langere termijn? 
 • Hoe kunnen we effectief meten wat we pretenderen bij te dragen in 'onze' Theories of Change (gesteld dat hiermee gewerkt wordt)
 • ...

Hoe weten we of onze organisatievorm/structuur de meest effectieve is om te komen tot nog betere resultaten?

Of andere vragen in het verlengde hiervan:
 • Moeten we op onszelf blijven verder werken of een structurele partner zoeken om een consortium mee te vormen, om te komen tot een fusie, om te groeien naar een nieuwe organisatievorm etc.?
 • We werken steeds meer gedecentraliseerd, maar hoe definiëren we best welke rol en verantwoordelijkheid bij wie zit en hoe vullen we dit in?
 • Hoe zorgen we voor tevreden medewerkers? Hoe verhogen we de tevredenheid van medewerkers?
 • Met minder middelen dienen we steeds efficiënter te werken: hoe vertalen we dit in een herziening van functies/rollen en een andere manier van organiseren, zonder dat dit de resultaten negatief beïnvloedt?
 • Hoe brengen we meer diversiteit binnen onze organisatie?
 • We hebben zogezegd een genderbeleid maar de praktijk is anders
 • ...

Hoe bereiden we onze organisatie voor op veranderingen uit de omgeving? 

Andere vragen in het verlengde hiervan kunnen zijn:
 • Hoe gaan we als organisatie om met veranderingen op vlak van wetgeving, een nieuw decreet, financieringsbronnen, maatschappelijke veranderingen bvb. klimaat, migratie, etc 
 • Hoe gaan we om met eventuele weerstand bij verandering? 
 • Hoe zorg ik dat iedereen mee is en ik geen 'roepende in de woestijn' ben indien we veranderingen willen invoeren?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen ‘eigenaar’ is en gehoord en betrokken kan worden bij een verandertraject dat we willen ingaan?
 • Hoe krijgen we ons werk nog gedaan door steeds meer administratieve vereisten waardoor er steeds minder tijd is voor inhoudelijk werk? 
 • Door minder financiering moeten we het stellen met minder personeel voor hetzelfde of zelfs nog meer werk. Hoe gaan we hier best mee om zonder dat we inboeten op kwaliteit?
 • ...

Hoe maken we onze organisatie (nog) meer ‘lerend’?  

Andere vragen hierbij kunnen zijn:
 • Binnen ons Consortium willen we meer van en met elkaar leren om van elkaars kennis te 'profiteren' en zo een sterker kennisnetwerk te worden; hoe beginnen we hieraan?
 • We willen graag maandelijks bijeenkomen met een groepje medewerkers rond een bepaald thema maar hoe pakken we dat aan? 
 • Welke effectieve en innovatieve leervormen bestaan er?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk kunnen leren van voorbije resultaten? 
 • Hoe kunnen geleerde lessen ertoe bijdragen dat we op langere termijn kunnen bijdragen tot (meer) impact?
 • Hoe kunnen we ons M& E-systeem (monitoring-en evaluatie)systeem meer 'lerend' maken?
 • Wat is blended leren en kan dit iets voor ons zijn?
We werken dus met organisaties samen op volgende vraagstukken:

 • het meer 'future proof' helpen maken van de organisatiestrategie en/of daarop aansluitend het HR-beleid in functie van betere resultaten en meer impact op lange termijn;
 • komen tot een lerende organisatie in functie van groei en ontwikkeling;
 • PME (planning, monitoring,evaluatie) of PDCA (plan-do-check-act) meer of anders inzetten in functie van een kwaliteitsvolle dienstverlening naar partners, doelgroepen en andere stakeholders toe;
en meer van dergelijke vraagstukken die in het verlengde van bovenstaande vragen liggen.


Herkenbaar? 

Zijn één of meerdere vragen hierboven herkenbaar? En/of

 • Hebt u of uw medewerkers geen tijd om zelf het warme water te gaan uitvinden over zaken waar u zichzelf geen expert in waant?
 • Kan u of uw medewerkers dit wel maar is het extra werk teveel om erbij te nemen?
 • Kan u of uw medewerkers dit wel maar denkt u dat externe ondersteuning een extra meerwaarde kan geven?
 • Wordt het stilaan tijd of zelfs dringend dat uw organisatie een externe spiegel voorgehouden wordt om iets in gang te kunnen zetten?
 • Wil u iets veranderen of in gang zetten maar wil u dit proces niet zelf begeleiden omdat u teveel zelf betrokken partij bent of u wil in dit proces ook zelf inhoudelijk kunnen bijdragen?

Indien bovenstaande het geval is, dan nodigen we u vrijblijvend uit voor een gesprek om na te gaan waar uw organisatie aan wil werken om te komen tot betere resultaten en impact, en op welke manier we u daarbij kunnen helpen. 

We werken met alle organisaties die op maatschappelijk vlak een verschil willen maken, zoals middenveldorganisaties, bewegingen, NGO's, netwerken of platforms, VN-agentschappen, publieke overheden, overheidsinstellingen lokaal, nationaal en regionaal. 

Geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek om uw vraag verder te onderzoeken en te kijken wat Humanya voor u kan betekenen? Neem dan contact op via nancy@humanya.be of via het formulier op de laatste pagina van de website. 

Neem ook eens een kijkje verder op de website onder aanpak en aanbod.Vindt u zich niet terug in bovenstaande vragen?

Sta dan eens even stil bij het volgende:
 • Hebben uw medewerkers of collega's het gevoel dat ze een stukje DNA van uw organisatie zijn? Laten ze dat geregeld weten?
 • Hoe weet u dat uw organisatie goed bezig is?
 • Leren medewerkers nog elke dag bij?
 • Staat de organisatie geregeld stil bij wat ze doet, en leert ze uit zowel fouten als successen? Worden successen gevierd?
 • Komen mensen met 'goesting' naar het werk? 
 • Is uw organisatie goed voorbereid op de toekomst?
 • Verloopt de samenwerking met partners naar wens en is er sprake van 'echt' partnerschap?
 • Hebt u het idee dat u het afgelopen jaar de beste resultaten hebt behaald en het echt niet meer beter kan dan dit?
 • Is voor uw organisatie duidelijk wat ze bijdraagt op langere termijn? en hoe ze dit ook effectief gaat meten?
 • Zijn uw resultaten duurzaam, en is voor u duidelijk dat deze resultaten bijdragen en op welke manier deze bijdragen aan een meer leefbare, rechtvaardige en 'menselijke' maatschappij? 

Hebt u op alle vragen een antwoord naar volle tevredenheid, dan hoeft u niet verder op deze website te zoeken. U hebt ons dan namelijk niet nodig.  Maar toch bedankt voor uw interesse. Meer nog, laat een reactie en uw gegevens achter via het invulformulier op de laatste pagina van de website, of stuur een mailtje naar nancy@humanya.be, want u kan ons inspireren.  Wij zijn namelijk ook steeds op zoek naar goede en inspirerende voorbeelden om zelf van te kunnen leren.