Als adviseur stel ik mijn ervaring en expertise ter beschikking, in functie van de vraag van de klantorganisatie.  Dit kan heel divers zijn, bijvoorbeeld via:

 • het uitvoeren van een evaluatie van een project of programma
 • het helpen formuleren van een project of programma
 • het helpen uitvoeren van een strategie-oefening
 • het helpen ontwikkelen van een verandertheorie (de zgn. Theory of Change)
 • het versterken van teams
 • het helpen uitwerken van functiebeschrijvingen en een nieuw organigram
enzovoort

Als oprichter van Humanya vertrek ik op de eerste plaats van mijn eigen expertise en ervaring, die ik de afgelopen jaren via vele opdrachten, studies en bijscholingen, en via samenwerking met anderen heb opgedaan. Indien nodig zoek ik collega consultants in België of in andere landen om samen te werken, bijvoorbeeld omdat een opdracht te groot is of omwille van complementaire kennis en expertise.

Thema's waar ik mij - ism andere collega-consultants - graag in vastbijt zijn de volgende:
 • inclusie, vanuit verschillende perspectieven: gender, leeftijd, LGTBI, etnie, personen met een handicap, armoede,...
 • duurzame tewerkstelling (Waardig Werk volgens de ILO-agenda)
 • milieu en klimaatverandering
 • voedselzekerheid/voedselsoevereiniteit
 • sociale/solidaire economie
 • duurzame ontwikkeling
 • ontwikkelingseducatie
 • organisatieversterking (vanuit strategisch, lerend en HR-perspectief)
 • teamcoaching
zie ook verder onder aanbod

Een voorbeeld

Een parastataal instituut in Honduras heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om een duidelijke visie en missie neer te zetten, met daaraan gekoppeld een strategie, die overzichtelijk vertaald werd in een Balanced Score Card (BsC). Een van de perspectieven van deze BsC, 'Innovatie en Leren', wordt bijna volledig door de HR- dienst uitgevoerd en opgevolgd.  

De vraag werd gesteld aan Humanya om dit perspectief 'door te lichten' en aanbevelingen voor verbetering te geven. Daartoe was het ook noodzakelijk om de andere drie perspectieven van de BsC tegen het licht te houden, aangezien deze nauw met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Op basis van de analyse werd een workshop gehouden met de verantwoordelijken om de aanbevelingen meteen om te zetten in een aangepast perspectief rond innovatie en leren.  Daarnaast werd met de klant ook gewerkt om andere (HR)-processen te verbeteren, vooral op vlak van evaluatie van medewerkers, salarisbeleid en werkklimaat. Deze opdracht werd uitgevoerd in Honduras onder contract met UNDP en recent afgerond in september 2018.

Afsluitende meeting met IPM-Honduras
Bij de klant- IPM Honduras
Het HR-departement van IPM- Honduras