Een sterke organisatie vanuit strategisch en HR-perspectief

Een effectieve strategie

Een organisatie zonder effectieve strategie is als een stuurloos schip. Een strategie (en missie) geeft richting aan het werk van de organisatie. Misschien is er wel een strategie, maar wanneer ze niet effectief is, dan zie je geen verandering. En zonder effectieve strategie is een organisatie bezig met duizend dingen, en misschien niet eens de juiste.  Medewerkers die werken in een organisatie met een effectieve strategie kunnen in één zin zeggen wat ze willen verwezenlijkt zien. Zij kunnen verwoorden wat de organisatie wil veranderd zien eenmaal de strategie gerealiseerd is. Wat zal er anders zijn dat er nu nog niet is? Wat zullen doelgroepen anders doen? Wat zal er veranderd zijn in de regio(‘s) waar men werkt? Zal het er ook anders aan toegaan binnen de organisatie? Zullen medewerkers op een andere manier werken?  Kortom: een effectieve strategie begint bij het visualiseren van het einde, en kan duidelijk worden gemaakt in enkele zinnen.

Een strategie bestaat uit verschillende deelstrategieën: de belangrijkste gaat over hoe de missie van de organisatie 'inhoudelijk' in de praktijk wordt gebracht. Daaraan gekoppeld zitten dan andere zoals op vlak van financiën/fondsenwerving, externe/interne communicatie, partnerwerking/netwerking/ samenwerkingsverbanden, interne samenwerking.  Al deze ballen dienen in de lucht gehouden worden, wil een strategie effectief zijn.  

Een van de diensten van Humanya is gericht op het faciliteren of begeleiden van strategische denkoefeningen, wanneer de organisatie bijvoorbeeld de huidige strategie wil herzien, bij de ontwikkeling van een nieuwe strategie, bij het reflecteren over hoe geleerde lessen uit het verleden de toekomstige strategie kunnen beïnvloeden etcetera.

Een voorbeeld  

Elk jaar houdt Werkhuizen Min een vormingsweekend voor de directie en kaderleden.  Het weekend bestaat uit verschillende onderdelen: er zit een vormingsaspect aan, er wordt stilgestaan bij het afgelopen jaar, op bepaalde zaken wordt dieper ingezoomd. Het weekend heeft altijd een centraal thema of een rode draad die doorheen het weekend loopt. Dat thema is meestal verbonden aan de strategie van de organisatie. Tegelijk is het ook een moment van teambuilding, en van pure ontspanning van tijd tot tijd. De thema's voor het weekend worden bepaald door de organisatie, en Humanya bedenkt mee de manier waarop er in dat weekend met die thema's aan de slag wordt gegaan.

 

MIN strategische denkoefening
MIN strategische denkoefening
MIN strategische denkoefening
MIN strategische denkoefening

Een effectief HR-beleid

Een ‘Human Talent’ beleid dat aansluit bij een effectieve strategie  Het ligt voor de hand dat zonder goede medewerkers een organisatie niet kan presteren. Waarom loopt het dan toch nog zo vaak fout binnen een organisatie? Geraken medewerkers overwerkt, kunnen teams niet samenwerken, is er eilandvorming, is er geen goede communicatie en informatiedoorstroming van hoofdzetel naar landenkantoren, zitten mensen niet op de juiste plaats of kunnen talenten niet ontwikkeld worden, wordt er niet naar hen geluisterd of is er te weinig erkenning, is er onvoldoende diversiteit binnen de organisatie, etc. 

 Een Human Talent beleid dat aansluit bij een effectieve strategie, zorgt ervoor dat de organisatie de strategie niet enkel bij woorden laat, maar deze ook kan omzetten in daden. Omdat ze kan bouwen op competente medewerkers die er echt voor willen en kunnen gaan. Omdat men oog heeft voor deze medewerkers en hun noden. Omdat men gaat voor een beleid dat inzet op talenten, op diversiteit, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, beperking. Omdat men gaat voor een beleid dat streeft naar de juiste persoon op de juiste plaats, in functie van de organisatiestrategie en de eigen ambities. 

 Wanneer een organisatie op vlak van HR met bepaalde uitdagingen kampt, kijken we samen waar Humanya een meerwaarde kan hebben. Dat kan erg variëren al naargelang de vraag. Enkele voorbeelden van opdrachten die we de afgelopen jaren uitvoerden:

  • Het ontwikkelen van een HR strategie en concreet beleid naar aanleiding van een recent vernieuwde globale strategie voor een Internationale NGO;
  • Het helpen uitwerken van een HR globaal model voor een Openbaar Ministerie waaraan alle HR kernprocessen aan gelinkt kunnen worden, inclusief handleidingen voor evaluatie, recrutering, opleiding;
  • Herzien en reformulering van een nieuw salarisbeleid voor een parastatale overheidsinstelling op basis van een herziening van alle functiekaarten, organisatiestructuren en functie-evaluaties.

Een voorbeeld

Een parastataal instituut in Honduras heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om een duidelijke visie en missie neer te zetten, met daaraan gekoppeld een strategie, die overzichtelijk vertaald werd in een Balanced Score Card (BsC). Een van de perspectieven van deze BsC, 'Innovatie en Leren', wordt bijna volledig door de HR- dienst uitgevoerd en opgevolgd.  

De vraag werd gesteld aan Humanya om dit perspectief 'door te lichten' en aanbevelingen voor verbetering te geven. Daartoe was het ook noodzakelijk om de andere drie perspectieven van de BsC tegen het licht te houden, aangezien deze nauw met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Op basis van de analyse werd een workshop gehouden met de verantwoordelijken om de aanbevelingen meteen om te zetten in een aangepast perspectief rond innovatie en leren.  Daarnaast werd met de klant ook gewerkt om andere (HR)-processen te verbeteren, vooral op vlak van evaluatie van medewerkers, salarisbeleid en werkklimaat. Deze opdracht werd uitgevoerd in Honduras onder contract met UNDP en recent afgerond in september 2018.

Afsluitende meeting met IPM-Honduras
Bij de klant- IPM Honduras
Het HR-departement van IPM- Honduras